Algemene Voorwaarden van Asianshop         

Versie geldig vanaf 15 augustus 2021


 1. 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Asianshop. De voorwaarden zijn
  voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Asianshop. Op verzoek zenden wij u een
  schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
  gaat. Asianshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van
  de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
  derden niet door Asianshop erkend.
  1.4 Asianshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
  aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levertijden van onze producten zijn 3 tot 12 werkdagen na
ontvangst van betaling. Het kan voorkomen dat de levertijd langer is
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Asianshop bestellingen tenminste binnen 5 tot 16 werkdagen
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Onder normale omstandigheden zal Asianshop de bestelling
binnen 2 tot 10 werkdagen uitvoeren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Asianshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Asianshop
geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de
vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.


 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.


 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 “U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@asianshop.nl of +31648182833

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en
zal in geen geval betrekking hebben op diensten waarbij Siang Pure slechts als tussenpersoon c.q. agent
optreedt.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14
werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

4.4 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Asianshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van
Asianshop. Asianshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan
derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Asianshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke
behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Asianshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van
deze lijst te verwijderen.


 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de
afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot
terugzending aan Asianshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Siang Pure . Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan
Asianshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na
constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Asianshop gegrond worden bevonden, zal Asianshop naar haar
keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de
schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Asianshop en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze
van Asianshop ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van
Asianshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Asianshop voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Asianshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Asianshopin gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van Asianshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Asianshop zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Asianshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Asianshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Asianshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de
aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Asianshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
Asianshop op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Asianshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.


 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Asianshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


 1. Overmacht

10.1 Asianshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden
van leveranciers en/of fabrikanten van Asianshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in
hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Asianshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Asianshop gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Asianshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


 1. Aansprakelijkheid

11.1 Asianshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg
onze website.


 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Asianshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Asianshop
zolang de afnemer de vorderingen van Asianshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de
vorderingen van Siang Pure wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in
artikel 3:92 BW.
12.2 De door Asianshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Asianshop of een door
Asianshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Asianshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Asianshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven aan Asianshop.


 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Asianshop en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen Asianshop worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam
kennis, tenzij er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


 1. Betaling
  14.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij
  het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging
  van de overeenkomst heeft ontvangen.
  14.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht
  worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
  recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  14.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.
  14.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
  is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
  alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over
  het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
  over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
  5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
  bedragen en percentages.

 

De ODR-platform algemene voorwaarden kunt u vinden op

https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/voorbeeld-algemene-voorwaarden-webwinkel/